Orientuotieji grafai, Topologinis rikiavimas

It is amazing how often messy applied problems have a simple description
and solution in terms of classical graph properties.
Nuostabu, kaip dažnai sudėtingus praktinius uždavinius pavyksta
paprastai suformuluoti ir išspręsti naudojant grafų teoriją.
Stivenas S. Skiena (Steven S. Skienna)

Iki šiol nagrinėjome tik paprasčiausius grafus: juose briaunos rodo, kad tarp dviejų objektų ryšys yra arba jo nėra. Tačiau ne visada ryšys tarp objektų esti vienodas. Šiame ir tolesniame skyreliuose praplėsime grafo sąvoką ir panagrinėsime uždavinius, modeliuojamus sudėtingesniais grafais.

Orientuotieji grafai

Kartais gali tekti grafais pavaizduoti nesimetrišką ryšį tarp objektų. Pavyzdžiui, jei grafu norėtume vaizduoti miesto planą, kur viršūnės atitiktų sankryžas, o briaunos – jas jungiančias gatves, tai galbūt tektų parodyti, kad kai kurios gatvės yra vienos krypties eismo: iš sankryžos A galima nuvažiuoti į sankryžą B, bet ne atvirkščiai. Tarkime, atėjo pavasaris ir grafu modeliuojame, kuri mergaitė patinka kuriam berniukui, ir kuriai mergaitei – kuris berniukas. Čia vėl (deja!) susiduriame su nesimetrišku sąryšiu: Pauliui gali patikti Milda, o ši galbūt net nežvilgtelės į jo pusę.

Taigi kartais prasminga grafo briaunoms suteikti kryptį. Grafas, kuriame briaunos turi kryptį, vadinamas orientuotu arba kryptiniu, o tokio grafo briaunos (su kryptimi) vadinamos lankais. Piešiant grafą, lankai vaizduojami rodyklėmis. Jei lankas nukreiptas iš viršūnės A į viršūnę B, sakoma, kad lankas išeina iš viršūnės A ir ateina į viršūnę B.

Ankstesniame skyrelyje buvome apibrėžę kai kurias grafų teorijos sąvokas, kurias reikėtų patikslinti orientuotiems grafams: viršūnės laipsnis, kelias, jungus grafas.

Orientuotojo grafo pavyzdys

Fig. 52 Orientuotojo grafo pavyzdys

Orientuoto grafo viršūnės išėjimo laipsnis lygus lankų, išeinančių iš šios viršūnės, skaičiui, o įėjimo laipsnis lygus įeinančių į viršūnę lankų skaičiui.

Kelias ir ciklas orientuotame grafe traktuojamas taip pat, kaip ir neorientuotame grafe, tačiau einama tik lanko kryptimi.

Orientuotame grafe yra keli jungumo tipai. Orientuotas grafas vadinamas silpnai jungiu, jei orientuotą grafą pakeitus jį atitinkančiu neorientuotu grafu (t. y. grafo lankus pakeitus briaunomis), šis yra jungus.

Vienkryptiškai jungiu grafu vadinamas orientuotas grafas, jei pasirinkus bet kurias dvi viršūnes A ir B, egzistuoja kelias iš A į B arba iš B į A.

Orientuotas grafas yra stipriai jungus (stipriai susietas), jei iš bet kurios viršūnės galima pasiekti bet kurią kitą viršūnę.

Visi stipriai jungūs grafai yra ir vienkryptiškai jungūs, o visi vienkryptiškai jungūs yra ir silpnai jungūs.

Silpnai jungus grafas

Fig. 53 Silpnai jungus grafas

Vienkryptiškai jungus grafas

Fig. 54 Vienkryptiškai jungus grafas

Stipriai jungus grafas

Fig. 55 Stipriai jungus grafas

Orientuotas grafas yra bendresnis grafo atvejis, ir atvirkščiai – paprastas grafas G' yra atskiras orientuoto grafo G atvejis, kuriame grafo G' briauną (u, v) atitinka du lankai (u, v) ir (v, u). Taigi nereikia beveik jokių pakeitimų norint pavaizduoti orientuotą grafą kompiuteriu. Jei grafą vaizduojame kaimynystės matrica, tai ši matrica tiesiog nebus simetrinė (lanko įterpimas į grafą reikš reikšmės įrašymą į vieną matricos langelį). Jei grafą vaizduojame kaimynystės sąrašais, tai lanko įterpimas į grafą reikš vienos viršūnės kaimynių sąrašo papildymą (dar mažiau darbo negu vaizduojant paprastą grafą).

Beveik be jokių pakeitimų orientuotuose grafuose veiks jau aptarti algoritmai: paieška gilyn ir platyn, Oilerio ciklų bei Hamiltono ciklų paieška. Tiesa, algoritmai turės naują prasmę. Pavyzdžiui, paieškos gilyn ir platyn algoritmai aplankys ne visas vizualiai prijungtas viršūnes, bet tik tas, kurios pasiekiamos einant lankais (tik viena briaunos kryptimi). Šiek tiek skiriasi Oilerio ciklo egzistavimo sąlyga, tačiau ji labai natūrali: įeinančių lankų skaičius (įėjimo laipsnis) turi būti lygus išeinančių lankų skaičiui (išėjimo laipsniui) kiekvienoje viršūnėje (į kiekvieną viršūnę turime ateiti tiek kartų, kiek ir išeiti).

Orientuotojo grafo pavyzdys

Fig. 56 Paveiksle pavaizduotas orientuotas grafas, jį atitinkantis neorientuotas grafas bei šiuos grafus atitinkanti kaimynystės matrica; matome, kad vienu atveju matrica yra simetriška, kitu atveju – ne

Topologinis rikiavimas

Įsivaizduokite, kad pradėjote ruoštis atostogoms ir norite keliauti į tolimą šalį. Teks nuveikti nemažai darbų: užsisakyti lėktuvo bilietus, numatyti ar užsisakyti nakvynės vietas, susipakuoti daiktus, galbūt gauti vizas, išsirinkti valstybę, į kurią vyksite, susiplanuoti maršrutą ir t. t. Akivaizdu, kad šių darbų bet kokia tvarka atlikti negalima. Prieš perkant lėktuvo bilietus būtina išsirinkti valstybę, į kurią vyksite, prieš numatant nakvynės vietas – susiplanuoti maršrutą, kuriuo keliausite. Reikia visus pasiruošimo atostogoms darbus surikiuoti į eilę taip, kad juos atlikdami ta tvarka sėkmingai išvyktume atostogauti. Darbus galime vaizduoti grafo viršūnėmis, o faktą, kad darbas A turi būti atliktas prieš darbą B, žymėti lanku iš A į B.

Šis uždavinys bus grafo topologinio rikiavimo uždavinys: orientuoto grafo viršūnes reikia išrikiuoti į vieną eilę taip, kad bet kuriam grafo lankui (u, v), toje eilėje viršūnė u eitų prieš viršūnę v.

Orientuotas beciklis grafas

Fig. 57 Orientuotas beciklis grafas ir du skirtingi topologiniai jo išrikiavimai

Ar visada galima topologiškai surikiuoti grafo viršūnes? Tarkime, kad darbas A turi būti atliktas prieš darbą B, darbas B – prieš darbą C, o darbas C – prieš darbą A. Topologiškai surikiuoti tokios darbų sekos neįmanoma, tačiau ir pačios darbų sekos turbūt negalima pavadinti korektiška. Tad grafo viršūnes topologiškai galima išrikiuoti, jei ir tik jei grafe nėra ciklų.

Topologinio rikiavimo algoritmas gana intuityvus: pirma išrenkamos ir į seką įtraukiamos viršūnės, kurių įėjimo laipsniai lygūs 0 (iš tiesų reikia pradėti nuo darbų, prieš kuriuos nieko daugiau nereikia atlikti). Tuomet pašalinami iš šių viršūnių išeinantys lankai ir atnaujinama informacija apie visų viršūnių laipsnius. Toliau vėl kartojami tie patys veiksmai, kol į seką įtraukiamos visos viršūnės.

Table 5 Topologinio rikiavimo pavyzdys; įvykdžius visus algoritmo žingsnius, gaunama viršūnių seka, kuri yra topologinis grafo išrikiavimas.

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Orientuotas beciklis grafas; viršūnių A ir G įėjimo laipsniai lygūs 0

Pašalinami lankai, išeinantys iš viršūnių A ir G, o šios viršūnės įtraukiamos į seką

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Į seką įtraukiamos naujos viršūnės C ir E, kurių laipsniai tapo lygūs 0

Pašalinamas lankas, išeinantis iš viršūnės F, nes jos laipsnis lygus 0; viršūnė F įtraukiama į sekos galą

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Norint efektyviai vykdyti algoritmo žingsnius, grafą reikia vaizduoti kaimynystės sąrašais. Viršūnių, kurios neturi įeinančių lankų, galima ieškoti kiekvienąkart ciklu perbėgant visas viršūnes. Tačiau efektyviau laikyti eilę viršūnių, kurių įėjimo laipsniai lygūs 0, ir ją vis papildyti iš grafo trinant lankus. Tam panaudosime eilės duomenų struktūrą, aprašytą Paieška platyn skyrelyje.

const MAXN = ...;       { maksimalus viršūnių skaičius }
     MAXB = MAXN*MAXN; { maksimalus lankų skaičius }
type viršūnė = record
        k : integer;         { kaimynių skaičius  ir sąrašas }
        ksąrašas : array [1..MAXN] of integer;
    end;
    grafas = record
        n : integer;                 { viršūnių skaičius }
        laipsnis : array [1..MAXN] of integer;
                                     { įėjimo laipsnis }
        vir : array [1..MAXN] of viršūnė;
                                     { viršūnių sąrašas }
    end;
procedure topologinis_rikiavimas(var g : grafas;
                                var seka : masyvas);
{ topologinis išrikiavimas įrašomas į masyvą seka }
var v, u, i, nr : integer;
   eil : eilė;
begin
   išvalyk(eil);

    { į eilę įtraukiamos viršūnės, kurių įėjimo laipsniai lygūs 0 }
   for v := 1 to g.n do
       if g.laipsnis[v] = 0 then
           įdėk(eil, v);
   nr := 0; { išrikiuotų viršūnių sekos indeksas }
   while not tuščia(eil) do begin
       v := išimk(eil);
       nr := nr + 1;
       seka[nr] := v; { v įrašoma į seką }
       { „ištrinami“ iš v išeinantys lankai ir papildoma eilė }
       for i := 1 to g.vir[v].k do begin
           u := g.vir[v].ksąrašas[i]; { kaimynė }
           g.laipsnis[u] := g.laipsnis[u] - 1;
           if g.laipsnis[u] = 0 then
               įdėk(eil, u);
       end;
   end;
end;

Jei baigus vykdyti algoritmą, į seką nebuvo įtrauktos visos viršūnės (t. y. nr < g.n), tai reiškia, kad grafe aptikta ciklų, ir topologinis išrikiavimas neįmanomas. Atkreipkite dėmesį, jog pateiktoje procedūroje grafo lankai iš tiesų nėra ištrinami, tik atnaujinama informacija apie viršūnių įeinančius laipsnius. Šio algoritmo sudėtingumas – O(n + b), kur b – lankų skaičius.

Yra ir kitas tokio paties sudėtingumo topologinio rikiavimo algoritmas, naudojantis paiešką gilyn; šį algoritmą realizuoti yra paprasčiau. Jo teksto nepateiksime, tik trumpai paaiškinsime idėją.

Pasirinkus bet kurią viršūnę, nuo jos atliekama paieška gilyn. Paieškos gilyn metu pirmiausia juodai nuspalvinamos „giliausios“ viršūnės: jei orientuotasis grafas neturi ciklų, tai viršūnė v bus nuspalvinta juodai tik tada, kai jau nuspalvintos juodai visos iš jos pasiekiamos viršūnės. Todėl jei spalvinant viršūnę juodai, ji dar ir įterpiama į sekos pradžią, tai gautoji seka ir yra topologinis grafo išrikiavimas.

Jei paieška gilyn baigta, bet dar likę baltų viršūnių, tuomet vėl pasirenkama bet kuri balta viršūnė ir nuo jos atliekama paieška gilyn, kartojant jau aprašytus veiksmus. Šis algoritmas taip pat gali aptikti ciklą grafe: nagrinėjant viršūnės kaimynes neturi būti aptinkama pilka viršūnė, nes joje pradėta ir dar nebaigta paieška gilyn.

Žemiau pateikti paveikslai iliustruoja topologinį rikiavimą taikant paiešką gilyn.

Table 6 Topologinio rikiavimo, taikant paiešką gilyn, pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Pradėjus nuo pasirinktos viršūnės A, vykdoma paieška gilyn; juodai nuspalvintos viršūnės įtraukiamos į sekos pradžią; įtraukus į seką visas viršūnes šios atsidurs sekos pabaigoje

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Topologinio rikiavimo pavyzdys

Jei baigus vykdyti paiešką gilyn lieka baltų viršūnių, tai pasirenkama bet kuri iš jų ir vėl vykdoma paieška gilyn

Uždavinys Abėcėlė 1

Dauguma mūsų moka išrikiuoti žodžius pagal abėcėlę. Šiame uždavinyje nagrinėsime atvirkščią procesą. Duotas nežinomos kalbos žodžių, surikiuotų pagal tos kalbos abėcėlę, sąrašas. Į pateiktus žodžius įeina visos tos kalbos abėcėlės raidės.

Užduotis. Reikia rasti  šios nežinomos kalbos abėcėlę.

Visos raidės rikiavimo ir abėcėlės požiūriu laikomos skirtingomis, taip pat trumpesnis žodis eina prieš ilgesnį žodį, gautą iš to trumpesnio prirašant raidžių jo pabaigoje. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje žodis „aš“ eina prieš žodį „ašara“. Sąraše pakanka informacijos abėcėlei nustatyti.

Prisiminkime, ką kalbėjome apie olimpiadinius uždavinius, kurių sąlygose minimas rikiavimas: dažniausiai jų sprendimui žinomų rikiavimo algoritmų tiesiogiai pritaikyti negalėsime. Taip bus ir šį kartą. Nors sąlygoje kalbama apie rikiavimą, tai iš tiesų yra topologinio rikiavimo uždavinys.

Sakykime, žinome, kuris iš dviejų žodžių, išrikiavus abėcėlės tvarka, eina pirmas. Pavyzdžiui:

ARKLYS
ARKTINIS

Ką galime sužinoti apie raidžių tvarką abėcėlėje? Pirmosios skirtingos žodžių raidės yra L ir T, tad į jas ir buvo atsižvelgta rikiuojant žodžius. Vadinasi, nežinomoje abėcėlėje raidė L eina prieš raidę T.

Raides žymėsime grafo viršūnėmis, o sąryšius tarp raidžių – lankais. Nustatę, kad raidė A abėcėlėje eina prieš raidę B, nuvesime lanką iš viršūnės A į viršūnę B. Gautasis grafas bus aibė reikalavimų, kuriuos turi tenkinti tos kalbos raidžių tvarka abėcėlėje. Abėcėlę, tenkinančią šiuos reikalavimus, rasime būtent topologiškai išrikiavę grafo viršūnes. Uždavinio sąlyga teigia, jog sąraše pakanka informacijos raidžių tvarkai nustatyti, taigi sudaryto grafo viršūnes bus įmanoma topologiškai išrikiuoti vieninteliu būdu.

Sudarinėjant grafą, pakanka išnagrinėti tik gretimų sąrašo žodžių poras: jei žinoma, kad raidė A eina prieš raidę B, o raidė B prieš raidę C, tai šias raides topologiškai išrikiavus raidė A būtinai eis prieš raidę C. Pavyzdžiui, sudarykime grafą iš tokio rusų kalbos žodžių, išrikiuotų abėcėlės tvarka, sąrašo:

ЕМ
ИМЯ
МАМА
МЕНЯ
МНЕ
МОНЕТА
НЕТ
НИНА
ОНА
ОНИ
РОТ
ТОТ
Я
Grafas, atitinkantis pateiktą žodžių sąrašą

Fig. 58 Grafas, atitinkantis pateiktą žodžių sąrašą

Topologiškai išrikiuotas raidžių grafas

Fig. 59 Topologiškai išrikiavę raidžių grafą, randame nežinomos kalbos abėcėlę

Žemiau pateiktame sprendime grafo struktūroje žymėsime, kurias raides atitinkančios viršūnės yra grafe, nes ne visi simboliai įeina į abėcėlę. Procedūrai rask_abėcėlę perduodamas išrikiuotų pagal abėcėlę žodžių masyvas.

const MAXŽODŽIŲ = ...;
type žodžiai = array [1..MAXŽODŽIŲ + 1] of string;
    grafas = record
        n : integer; { viršūnių skaičius }
        viršūnė : array [char] of boolean;
                  { ar grafe yra raidę atitinkanti viršūnė }
        lankas : array [char, char] of boolean;
        įein_lankų : array [char] of integer;
    end;
procedure rask_abėcėlę(sk : integer; { žodžių skaičius }
                      var ž : žodžiai;
                      var abėcėlė : string);
                    { atsakymas įrašomas į eilutę abėcėlė }
   procedure sudaryk_grafą(var g : grafas);
   var i, j, m : integer;
       c, d : char;
   begin
       { išvalomi masyvai }
       g.n := 0;
       for c := low(char) to high(char) do begin
           g.viršūnė[c] := false;
           g.įein_lankų[c] := 0;
           for d := low(char) to high(char) do
               g.lankas[c, d] := false;
       end;

        { sudaromas grafas }
       ž[sk + 1] := ''; { pridedame tuščią žodį }
       for i := 1 to sk do begin
           { jei randama naujų raidžių – jos įtraukiamos į grafą }
           for j := 1 to length(ž[i]) do
               if not g.viršūnė[ž[i][j]] then begin
                   g.viršūnė[ž[i][j]] := true;
                   inc(g.n);
               end;
           m := min (length(ž[i]), length(ž[i + 1]));
      { Funkcijos min teksto nepateikiame – ji
       paprasčiausiai grąžina mažesnįjį iš dviejų
       parametrų. }
           j := 1;
           while (j <= m) and (ž[i][j] = ž[i+1][j])
               do inc(j); { ieškoma nesutampanti raidė }
           if (j <= m) and
              not g.lankas[ž[i][j], ž[i+1][j]]
           then begin
           { rasta nesutampanti raidė – grafas papildomas lanku }
               g.lankas[ž[i][j], ž[i+1][j]] := true;
               inc(g.įein_lankų[ž[i + 1][j]]);
           end;
       end;
   end;
var g : grafas;
   c, d : char;
begin
   sudaryk_grafą(g);
   { topologiškai išrikiuojamas grafas (randama abėcėlė) }
   abėcėlė := '';
   while g.n > 0 do begin
       c := low(char);
       { randama viršūnė be įeinančių lankų }
       while (not g.viršūnė[c]) or
           (g.įein_lankų[c] > 0) do inc(c);
       { raidė pridedama prie abėcėlės }
       abėcėlė := abėcėlė + c;

        { atnaujinami kaimynių laipsniai }
       for d := low(char) to high(char) do
           if g.lankas[c, d] then
               dec(g.įein_lankų[d]);
       { viršūnė ištrinama iš grafo }
       g.viršūnė[c] := false;
       dec(g.n);
   end;
end;

Atkreipiame dėmesį, kad šio uždavinio sprendime topologinis rikiavimas realizuotas kitaip – grafas vaizduojamas kaimynystės matrica, nenaudojama eilės duomenų struktūra. Algoritmo sudėtingumas – O(n^2).

Išnašos

1

Analogiškas uždavinys buvo pateiktas Lietuvos informatikos olimpiados III etape 2005 metais.