Dinaminis programavimas

Computer science is no more about computers
than astronomy is about telescopes.
Kompiuterių mokslą vadinti mokslu apie kompiuterius būtų tas pats,
kas vadinti astronomiją mokslu apie teleskopus.
Edsgeras V. Dijkstra (Edsger W. Dijkstra)

Apie dinaminį programavimą būtų galima pasakyti panašiai kaip ir apie kompiuterių mokslą: dinaminis programavimas neturi jokio tiesioginio ryšio su programavimu. Matematikai šį žodį vartoja nusakyti taisyklėms ir principams, kurių laikantis sprendžiamas uždavinys.

Dinaminis programavimas yra efektyvus sprendinių radimo būdas, kurį galima pritaikyti kai kuriems, ypač optimizavimo, uždaviniams spręsti.

Šį metodą pasiūlęs ir 1952 metais aprašęs amerikiečių mokslininkas Ričardas Belmanas savo autobiografijoje pasakoja, iš kur kilo pavadinimas Dinaminis programavimas:

1950-ieji metai buvo ne itin palankūs matematiniams tyrinėjimams. Tuo metu Vašingtone dirbo labai įdomus ponas, pavarde Vilsonas. Jis buvo gynybos sekretorius ir patologiškai bijojo to, kas vadinama moksliniais tyrinėjimais. <…> Jo veidas parausdavo ir jis įtūždavo, jei kas nors jam girdint pavartodavo šią sąvoką. Galite tik įsivaizduoti, kaip jį veikė žodis „matematika“. Tuomet aš dirbau RAND korporacijoje, kurią samdė Oro pajėgos, o pastarosios buvo pavaldžios ir Vilsonui. Taigi kažkokiu būdu reikėjo nuslėpti, kad užsiimu matematiniais tyrinėjimais. Kokį pavadinimą galėjau pasirinkti? Mane domino planavimas ir sprendimų priėmimas, tačiau „planavimas“ nebuvo tinkamas žodis, tad pasirinkau „programavimą“. Žodis „dinaminis“ atspindėjo daugiapakopiškumą, buvo būdvardis ir turėjo labai tikslią reikšmę fizikine prasme. <…> Kita vertus, šis žodis jokiame kontekste neįgaudavo menkinančios reikšmės. Tad pasirinkau pavadinimą, kuriam net Kongreso narys negalėjo prieštarauti ir tai buvo priedanga mano tolesniems darbams.

Uždavinių, sprendžiamų dinaminiu programavimu, dažnai pasitaiko olimpiadose. Šiame skyriuje apžvelgsime dinaminio programavimo principus. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nelengva suprasti dinaminį programavimą, kadangi tai nėra algoritmas, o veikiau uždavinio sprendimo schema. Todėl daug dėmesio skirsime iliustravimui, kaip taikyti šį metodą sprendžiant konkrečius uždavinius.

Optimizavimo uždaviniai

Optimizavimo uždaviniu vadiname uždavinį, kai yra daug galimų sprendinių, kurių kiekvieną galima kaip nors įvertinti, o ieškoma sprendinio, turinčio tam tikrą (optimalią) vertę. Štai klasikinio optimizavimo uždavinio, vadinamo Kuprinės uždaviniu, pavyzdys:

Vagis, naktį įsilaužęs į muziejų, rado n vertingų eksponatų. Žinoma kiekvieno eksponato vertė v_k bei svoris s_k (sveikasis skaičius). Vagis gali panešti kuprinę, sveriančią ne daugiau kaip S kilogramų. Kuriuos eksponatus jis turėtų susikrauti į kuprinę, kad bendra jų vertė būtų kuo didesnė, o kuprinė – panešama?

Tai optimizavimo uždavinys, nes yra daug būdų sudaryti eksponatų rinkinį, kurį galėtų panešti vagis, ir kiekvienas jų turi tam tikrą vertę, o ieškoma rinkinio, kurio vertė maksimali.

Svarbu skirti sąvokas sprendinys ir sprendinio vertė. Mūsų pavyzdyje sprendinio vertė yra pasirinktų eksponatų verčių suma, o sprendinys yra pats eksponatų rinkinys. Optimizavimo uždaviniuose dažniausiai nesunku rasti bet kurį sprendinį (pavyzdžiui, bet kurį eksponatų rinkinį, kurį galėtų panešti vagis). Kur kas sunkiau rasti optimalų sprendinį (tokį panešamą eksponatų rinkinį, kurio vertė maksimali).

Optimizavimo uždavinių sprendimui galima taikyti godųjį algoritmą, kiekviename algoritmo žingsnyje pasirenkant geriausią variantą toje situacijoje (pavyzdžiui, rinktis eksponatus, kurių vertės ir svorio santykis kuo didesnis). Godieji algoritmai dažniausiai yra efektyvūs. Tačiau kiekviename žingsnyje renkantis lokalųjį optimumą, nebūtinai gaunamas globalusis optimumas. Reikia įsitikinti, kad godusis algoritmas tikrai ras geriausią sprendinį.

Minimalus jungiamasis medis skyriuje nagrinėta Minimalaus jungiamojo medžio paieška taip pat yra optimizavimo uždavinys, o jį sprendžiantys Primo bei Kruskalo algoritmai – godieji algoritmai.

Galima pamanyti, kad ir Kuprinės uždaviniui spręsti tiktų godusis algoritmas: išrikiuoti eksponatus jų vertės ir svorio santykio (t. y. svorio vieneto vertės) mažėjimo tvarka, ir paeiliui, kol neviršijamas svoris s, rinkti kuo vertingesnius eksponatus iš šio sąrašo. Deja, toks sprendimas ne visuomet randa optimalų sprendinį. Pateiksime kontrpavyzdį. Tegu s = 50, o eksponatų svoriai bei vertės pateikti lentelėje:

Nr.

Svoris

Vertė

Svorio vieneto vertė

1

10

60

6

2

20

100

5

3

30

120

4

Taikant godųjį algoritmą, būtų pasirenkami pirmasis ir antrasis eksponatai, kurių bendra vertė yra 160. Trečio eksponato nebepavyktų paimti, nes visi trys jie netilptų į kuprinę. Tuo tarpu pasirinkus antrąjį ir trečiąjį eksponatus, gaunama vertė 220.

Optimizavimo uždavinius galima spręsti perrinkimu: perrinkti visus įmanomus sprendinius ir iš jų išrinkti optimalų. Nors šiuo būdu galima rasti optimalų sprendinį, deja, perrinkimas praktiškai netaikomas, nes yra labai neefektyvus, t. y. nepolinominio sudėtingumo.

Dinaminis programavimas turi abiejų metodų gerąsias savybes: viena vertus, kiekviename žingsnyje pasirenkamas geriausias variantas (gaunamas efektyvus algoritmas), kita vertus – peržiūrimi visi galimi pasirinkimai, galintys vesti prie optimalaus sprendinio (randamas optimalus sprendinys).

Dinaminiu programavimu galima spręsti tuos optimizavimo uždavinius, kuriuose optimalų sprendinį pavyksta rekursyviai išreikšti per analogiškų, bet mažesnių optimizavimo uždavinių sprendinius.

Dinaminio programavimo principai

Uždavinio sprendimas dinaminiu programavimu susideda iš keturių žingsnių:

 1. Nustatoma optimalaus sprendinio struktūra.

 2. Rekursyviai apibrėžiama sprendinio vertė.

 3. Apskaičiuojama optimalaus sprendinio vertė (skaičiuojant ją įsimenamos smulkesnių uždavinių sprendinių vertės, kurios panaudojamos ieškomai optimalaus sprendinio vertei rasti).

 4. Sukonstruojamas pats optimalus sprendinys.

Jeigu reikia rasti ne patį optimalų sprendinį, o tik jo vertę, tuomet paskutinis žingsnis praleidžiamas.

Panagrinėsime labai paprastą uždavinį, sprendžiamą dinaminiu programavimu ir kartu padėsiantį suvokti, kodėl dinaminiu programavimu pagrįsti algoritmai yra efektyvūs. Prisiminkime Fibonačį, triušius ir jo skaičius, apie kuriuos buvo rašyta Rekursyvios funkcijos skyrelyje. Fibonačio skaičiai apibrėžiami tokiu būdu: F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, reikia rasti n-ąjį Fibonačio skaičių F_n.

Tai nėra optimizavimo uždavinys. Sprendinio vertė jau apibrėžta rekursyviai, tereikia ją suskaičiuoti. Rekursyvios funkcijos skyrelyje buvo pateikta rekursinė funkcija, skaičiuojanti Fibonačio skaičius:

function F(n : longint) : longint;
begin
   if n = 0 then
       F := 0
   else if n <= 2 then
       F := 1
   else
       F(n - 1) + F(n - 2);
end;

Rekursyvios funkcijos skyrelyje rašėme, kad rekursyvus Fibonačio skaičių skaičiavimas yra eksponentinio sudėtingumo (labai lėtas). Pažvelkime į žemiau pateiktą kreipinio (į rekursinę funkciją) F(6) skaičiavimų medį.

Kreipinio F(6) į rekursinę funkciją skaičiavimų medis

Fig. 71 Kreipinio F(6) į rekursinę funkciją skaičiavimų medis

Nesunku pastebėti, kad skaičiuojant F_6 darbo atliekama kur kas daugiau negu reikia. Tos pačios mažesnių Fibonačio skaičių reikšmės perskaičiuojamos daug kartų. Pavyzdžiui, skaičiuojant F_6, net 5 kartus tenka skaičiuoti F_2. Nesunku įsivaizduoti, kaip atrodytų F_7 paieškos medis: reikėtų atlikti beveik dvigubai daugiau darbo.

Taigi, būtų natūralu kartą suskaičiuotą reikšmę įsiminti masyve, ir jos daugiau neperskaičiuoti:

const MAX = ...;
var Fmas : array [0..MAX] of longint;
function F(n : longint) : longint;
begin
   { dar neapskaičiuotos reikšmės žymimos -1 }
   if Fmas[n] <> -1 then
       F := Fmas[n]
   else if n = 0 then
       F := 0
   else if n = 1 then
       F := 1
   else begin
       Fmas[n] := F(n - 1) + F(n - 2);
       F := Fmas[n];
   end;
end;

Toliau pateiktas šios funkcijos rekursijos medis. Kvadratėliais įrėmintos reikšmės iš naujo nebeskaičiuojamos, o paimamos iš lentelės.

Rekursija su įsiminimu.

Fig. 72 Funkcijos F, įsimenančios tarpinius sprendinius, skaičiavimų medis, kai į ją kreiptasi F(6)

Kiekviena reikšmė bus skaičiuojama tik vieną kartą, todėl F_n suskaičiuojamas per O(n) laiko. Tačiau dar paprasčiau yra apsieiti be rekursijos ir suskaičiuoti F_n generuojant Fibonačio skaičių seką iš eilės, kiekvieną narį gaunant iš dviejų paskutinių:

var Fmas : array [0..MAX] of longint;
function F(n : longint) : longint;
var k : integer;
begin
   Fmas[0] := 0;
   Fmas[1] := 1;
   for k := 2 to n do
       Fmas[k] := Fmas[k - 1] + Fmas[k - 2];
   F := Fmas[n];
end;

Šioje funkcijoje F_n reikšmė skaičiuojama iš apačios į viršų, t. y. pradedant nuo pačių mažiausių reikšmių ir vis gaunant didesnes. Prieš tai aprašytos funkcijos reikšmes skaičiavo iš viršaus į apačią.

Tai, ką atlikome, buvo trečiasis dinaminio programavimo metodo žingsnis: rekursyvus apibrėžimas padėjo sukonstruoti efektyvų algoritmą. Efektyvumą (laiko atžvilgiu) pasiekėme atmetę pakartotinį tų pačių uždavinių sprendimą, įsimindami jų vertes (taigi atminties efektyvumo sąskaita 1).Tai būdinga visiems dinaminiu programavimu pagrįstiems algoritmams.

Jau buvo minėta, kad dinaminio programavimo išmokstama ne skaitant teoriją, o analizuojant sprendimus, tad tolesniuose skyreliuose ir analizuosime uždavinius, sprendžiamus dinaminio programavimo metodu.

Pradėsime nuo uždavinio, su kurio sąlyga jau esame susipažinę.

Kuprinės uždavinys

Vagis, naktį įsilaužęs į muziejų, rado n vertingų eksponatų. Žinoma kiekvieno eksponato vertė v_k bei svoris s_k, išreikšti sveikaisiais skaičiais. Vagis gali panešti kuprinę, sveriančią ne daugiau kaip S kilogramų.

Užduotis. Reikia nustatyti, kuriuos eksponatus jis turėtų susikrauti į kuprinę, kad bendra jų vertė būtų kuo didesnė, o kuprinė – panešama.

Tai klasikinis optimizavimo uždavinys, sprendžiamas optimizuojant (pavyzdžiui, minimizuojant arba maksimizuojant) pasirinkto svorio S kuprinės vertę.

Uždavinį būtų galima spręsti perrinkimu – išbandyti visus įmanomus rinkinius – tačiau tai, be abejo, labai neefektyvu. Pastebėkime, kad nors galimų rinkinių labai daug (2^n), tačiau galimų rinkinių svorių pakankamai nedaug – nuo 0 iki s_1 + s_2 + \dots + s_n. Pasinaudosime šia savybe ir sudarysime efektyvų, dinaminiu programavimu pagrįstą algoritmą.

Dinaminio programavimo taikymas prasideda nuo optimalaus sprendinio struktūros nustatymo. Sunumeruokime eksponatus nuo 1 iki n ir pagalvokime, kokią didžiausią vertę galima pasiekti neviršijant svorio S. n-asis eksponatas gali priklausyti arba nepriklausyti optimaliam sprendiniui:

 • jei n-asis eksponatas nepriklauso optimaliam sprendiniui, tai optimalus sprendinys lygus kito, mažesnio uždavinio – optimalaus rinkinio iš pirmųjų (n - 1) eksponatų, neviršijančio svorio S – sprendiniui;

 • jei n-asis eksponatas priklauso optimaliam sprendiniui, tai optimalų sprendinį sudaro n-asis eksponatas ir kito, mažesnio, uždavinio – optimalaus rinkinio iš pirmųjų (n - 1) eksponatų, neviršijančio svorio (S - s_n) – sprendinys.

Tai ir yra optimalaus kuprinės uždavinio sprendinio struktūra. Optimalų sprendinį gausime išnagrinėję abu variantus ir išsirinkę didesnės vertės sprendinį.

Pažymėkime D(k, r) didžiausią rinkinio, kurio svoris neviršija r ir kuris sudarytas iš pirmųjų k eksponatų, vertę. Tuomet, remdamiesi ankstesniais samprotavimais, D(k, r) galime išreikšti rekursyviai:

D(k, r) = \left\{
 \begin{array}{ll}
  0, & \text{ jei } k = 0 \\
  D(k-1, r), & \text{ jei } s_n > r \\
  \max \{D(k-1, r), v_k + D(k-1, r-s_k)\}, & \text{ kitais atvejais }
 \end{array}
\right.

Ši formulė jau leidžia apskaičiuoti optimalaus sprendinio vertę D(n, S), tačiau efektyviai galime skaičiuoti tik įsimindami dalinių sprendinių vertes (kaip ir Fibonačio skaičių atveju).

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Sakykime, vagis gali panešti 12 kilogramų. Eksponatų svoriai bei vertės pateikti lentelėje:

Eksponatas

Vertė

Svoris

1

1

1

2

5

2

3

8

3

4

11

4

5

20

7

Paruošiame funkcijos D reikšmių lentelę, užpildydami iš anksto žinomas kraštines reikšmes: maksimali vertė visada lygi nuliui, kai nėra nė vieno eksponato (D(0, S) = 0), arba kai vagis negali panešti jokio svorio (D(n, 0) = 0).

Skaičiuojant D(n, S) reikšmę pagal rekurentinį sąryšį, naudojamos funkcijos reikšmės su mažesniais parametrais (t. y. analogiškų uždavinių su mažesniais parametrais optimalūs sprendiniai). Todėl jei lentelę pildysime po eilutę, pradėdami nuo k = 0, o eilutėje – iš kairės į dešinę, pradėdami nuo r = 0, tai skaičiuodami konkrečią reikšmę (D(k, r)) tikrai būsime jau anksčiau apskaičiavę kitas reikalingas reikšmes (D(k-1, r) ir D(k-1, r-s_n)).

Pavyzdžiui, apskaičiuokime langelio D(3, 5) reikšmę, t. y. raskime, kokia gali būti didžiausia kuprinėje esančių eksponatų vertė, jei galime rinktis iš trijų pirmųjų eksponatų, o kuprinės svoris negali viršyti 5 kg.

D reikšmių lentelė

Galimi du variantai: arba įtraukti į rinkinį trečiąjį eksponatą, arba ne. Pirmuoju atveju gausime vertę v_3 + D(2, 5 - s_3) = 8 + D(2, 2) = 8 + 5 = 13, o antruoju – D(2, 5) = 6 (skaičiavimams reikalingos reikšmės lentelėje pažymėtos pilku fonu). Renkamės didesniąją iš šių verčių – 13, trečiąjį eksponatą įtraukdami į optimalų rinkinį.

Taigi reikšmių lentelės užpildymą realizuoti nesudėtinga.  Programoje einamąją eilutę (eksponatų kiekį) žymėsime raide k, einamąjį stulpelį (nagrinėjamą svorį) – r, o eksponatų svorius ir vertes saugosime masyvuose svoris ir vertė. Skaičiuodami konkretaus langelio [k, r] reikšmę, iš pradžių patikriname, ar k-ojo eksponato svoris neviršija nagrinėjamo svorio, t. y. ar svoris[k] <= r. Jei viršija – tai D[k, r] = D[k - 1, r], t. y. k-ojo eksponato į rinkinį įtraukti negalime. Priešingu atveju, D[k, r] priskiriame didesnę iš reikšmių D[k - 1, r] ir (vertė[k] + D[k – 1, r – svoris[k]]).

const MAXN = ...; { maksimalus eksponatų skaičius }
     MAXS = ...; { maksimalus panešamas svoris }
type lentelė = array [0..MAXN, 0..MAXS] of integer;
    masyvas = array [1..MAXN] of integer;
procedure skaičiuok(n, S : integer;
                   var svoris, vertė : masyvas;
                   var D : lentelė);
var k, r : integer;
begin
   { užpildomos kraštinės lentelės reikšmės }
   for r := 0 to S do
       D[0, r] := 0;
   for k := 0 to n do
       D[k, 0] := 0;
   { užpildoma visa likusi lentelės dalis }
   for r := 1 to S do
       for k := 1 to n do
           if svoris[k] <= r then
               { jei k-asis eksponatas tilptų }
               D[k, r] := max (
                   D[k - 1, r],
                   vertė[k] + D[k - 1, r - svoris[k]])
        { Funkcija max randa didesnįjį iš dviejų
         skaičių, jos teksto nepateikiame. }
           else
               { jei k-asis eksponatas netilptų,
                 jo įtraukti negalima }
               D[k, r] := D[k - 1, r];
end;

Štai kaip atrodo iki galo užpildyta nagrinėto pavyzdžio lentelė Pusjuodžiu šriftu pažymėtos reikšmės, gaunamos įtraukiant atitinkamą eksponatą į rinkinį.

D reikšmių lentelė

Taigi įvykdėme jau tris iš keturių dinaminio programavimo metodo žingsnių: nustatę optimalią sprendinio struktūrą, išreiškėme jo reikšmę rekursyviai ir sudarėme efektyvų algoritmą, kuris, įsimindamas tarpinius sprendinius, apskaičiuoja šią reikšmę. Duoto pavyzdžio atveju maksimali vertė lygi 33. Tačiau vagį, be abejo, domina ne tik vertė, bet ir pats eksponatų rinkinys, kuris sudarytų tokią vertę. Rinkinį nesudėtinga sukonstruoti iš jau suskaičiuotos lentelės. Pradėkime nuo langelio [n, S]: jei D[n, S] = D[n - 1, S], tai n-ojo eksponato į rinkinį įtraukti nereikia (D[n, S] buvo gautas iš D[n - 1, S], taigi neįtraukiant n-ojo eksponato), o jei D[n, S] > D[n - 1, S] – įtraukti reikia. Toliau atitinkamai nagrinėjame langelius [n - 1, S] arba [n - 1, S - svoris[n]], ir taip toliau, kol pasiekiame lentelės kraštą.

type logmas = array [1..MAXN] of boolean;
procedure sudaryk_rinkinį(n, S : integer;
                         var svoris : masyvas;
                         var D : lentelė;
                         var imti : logmas);
{ pagal masyvų „D“ ir „svoris“ reikšmes nustatoma,
 kuriuos eksponatus verta imti }
var k, r : integer;
begin
   for k := 1 to n do
       imti[k] := false;
    k := n;
   r := S;
   while (k > 0) and (r > 0) do begin
       if D[k, r] > D[k - 1, r] then begin
           { vadinasi, vertė D[k, r] gauta įtraukus k-ąjį eksponatą }
           imti[k] := true;
           r := r - svoris[k];
       end;
       k := k - 1;
   end;
end;

Šią procedūrą reikia kviesti įvykdžius procedūrą skaičiuok. Nesudėtinga įvertinti algoritmo sudėtingumą: pildant n \times S dydžio lentelę, kiekvienam langeliui sugaištama O(1) laiko, taigi algoritmo sudėtingumas ir atminties ir laiko atžvilgiu yra O(n \cdot S). Beje, jei pats rinkinys nedomina, tai sudėtingumą atminties atžvilgiu galima sumažinti iki O(S), kadangi skaičiuojant konkrečią reikšmę pakanka prisiminti tik einamąją ir prieš tai buvusią lentelės eilutes. Tačiau neapsigaukite: iš tiesų algoritmo sudėtingumas yra polinominis tik jei iš anksto žinoma, jog dydis S pakankamai nedidelis. Bendru atveju (jei S neapribotas), Kuprinės uždavinys yra NP sunkus uždavinys.

Uždavinys Ilgiausias didėjantis posekis

Duota n skaičių seka a_1, a_2, \dots, a_n.

Užduotis. Reikia rasti ilgiausią didėjantį šios sekos posekį.

Pavyzdžiui, jei duota seka (9, 5, 2, 8, 7, 3, 1, 6, 7, 4, 6, 3), tai ilgiausias didėjantis posekis turi keturis narius. Galimi sprendiniai (2, 3, 6, 7) arba (2, 3, 4, 6).

Pradėsime nuo optimalaus sprendinio struktūros nustatymo. Tai pavyks padaryti pradėjus analizuoti seką nuo pabaigos – tokia strategija dažnai pasiteisina (prisiminkime, jog Kuprinės uždavinyje ieškodami optimalaus sprendinio struktūros, eksponatus taip pat pradėjome analizuoti nuo paskutinio).

Tarkime, kad paskutinis sekos narys (skaičius a_n) užbaigia ilgiausią didėjantį posekį. Koks gi sekos narys posekyje eina prieš a_n? Tegu tai a_k (k < n). Be abejo, tam, kad posekis būtų didėjantis, a_k turi būti mažesnis už a_n. Be to, a_k turi būti toks sekos narys, kad savo ruožtu sekoje a_1, a_2, \dots, a_k užbaigtų kuo ilgesnį didėjantį posekį.

Pasitelkę tokius samprotavimus, uždavinio sprendinį išreiškėme mažesnių uždavinių sprendiniais: jei visiems k = 1, 2, \dots, n - 1, kuriems a_k < a_n, žinotume, koks ilgiausio sekos a_1, a_2, \dots, a_k posekio, užsibaigiančio nariu a_k, ilgis, tai iš šių posekių išrinkę ilgiausią ir prijungę a_n, tikrai gautume ilgiausią didėjantį posekį, užsibaigiantį nariu a_n (kadangi būtume išbandę visus variantus).

Jei kiekvienam sekos nariui suskaičiuotume, kokį ilgiausią didėjantį posekį šis užbaigia, tai iš jų išrinkę ilgiausią ir gautume ilgiausią didėjantį visos sekos posekį.

Pažymėję ilgiausio posekio, užsibaigiančio nariu a_n, ilgį L(n), ankstesnius samprotavimus galime užrašyti tokia lygybe:

L(n) = 1 + \max_{1 \leq k < n, a_k < a_n} L(k)

Rekursinis optimalios sprendinio vertės apibrėžimas yra antrasis dinaminio programavimo metodo žingsnis. Pagal šią formulę sudarysime efektyvų algoritmą.

Toliau pateikiama procedūra rasti optimaliam sprendiniui iš apačios į viršų. Iš pradžių randama, kokį ilgiausią posekį užbaigia sekos narys a_1, tuomet a_2, ir taip toliau iki a_n. Iš šių išrenkamas ilgiausias visos sekos posekis. Atskirame masyve p saugoma informacija, kuri vėliau padės sukonstruoti optimalų sprendinį: p[k] rodo ilgiausio sekos a_1, a_2, \dots, a_k posekio, užsibaigiančio nariu a_k, priešpaskutinio nario numerį.

const MAX = ...; { maksimalus sekos ilgis }
type masyvas = array [1..MAX] of integer;
procedure ilg_posekis(a : masyvas; n : integer;
                     var posekis : masyvas;
                     var ilgis : integer);
var L, p : masyvas;
   k, kmax, m, nr : integer;
begin
   { optimalaus sprendinio vertė skaičiuojama iš apačios į viršų }
   kmax := 1; { ilgiausio posekio paskutiniojo elemento indeksas }
   for m := 1 to n do begin
       L[m] := 0;
       for k := 1 to m - 1 do
           if (a[k] < a[m]) and (L[k] > L[m])
           then begin
               L[m] := L[k];
               {pažymimas priešpaskutinis šio posekio elementas}
               p[m] := k;
           end;
       { priskaičiuojamas ir m-asis elementas }
       L[m] := L[m] + 1;
       if L[kmax] < L[m] then
           { tai ilgiausias kol kas rastas posekis }
           kmax := m;
   end;
   { sukonstruojamas optimalus sprendinys }
   ilgis := L[kmax];
   for k := ilgis downto 1 do begin
       posekis[k] := a[kmax];
       kmax := p[kmax];
   end;
end;

Šio sprendimo sudėtingumas laiko atžvilgiu yra O(n^2), o atminties atžvilgiu – O(n).

Parodysime, kaip randamas ilgiausias sąlygoje pateiktos sekos (9, 5, 2, 8, 7, 3, 1, 6, 7, 4, 6, 3) posekis.

k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a_k

9

5

2

8

7

3

1

6

7

4

6

3

L(k)

1

1

1

2

2

2

1

3

4

3

4

2

p_k

2

2

3

6

8

6

10

3

Kaip minėta pavyzdyje, yra du ilgiausi didėjantys posekiai, kurių ilgis 4 – eilutėje L(k) skaičius 4 įrašytas dviejuose langeliuose. Pasinaudojus masyvo p reikšmėmis nesunku sukonstruoti patį posekį. Pavyzdžiui, konstruosime posekį, užsibaigantį a_9.  Paskutinis posekio narys yra a_9 = 7, priešpaskutinio posekio nario numeris lygus p_9 = 8, tad šis narys lygus a_8 = 6. Prieš jį eina šeštas (p_8 = 6) sekos narys a_6 = 3, o prieš šį trečias – a_3 = 2. Taigi ilgiausias didėjantis nagrinėtos sekos posekis yra (2, 3, 6, 7).

Uždavinys Teisingos dalybos 2

Dvi draugės – Rusnė ir Emilija – nori pasidalyti n dovanų rinkinį. Kiekviena dovana turi būti atiduota arba Rusnei, arba Emilijai, ir nė viena dovana negali būti padalyta į dvi dalis. Kiekviena dovana turi vertę, išreikštą sveikuoju skaičiumi nuo 0 iki m. Pažymėkime R ir E dovanų, kurias atitinkamai gaus Rusnė ir Emilija, verčių sumas.

Užduotis. Reikia rasti, kaip padalyti dovanas Rusnei ir Emilijai, kad |R - E| būtų minimalus.

Dovanų vertes pažymėkime v_1, v_2, \dots, v_n. Bendra šių dovanų vertė lygi V = v_1 + v_2 + \dots + v_n. Atkreipkite dėmesį, kad R + E = V. Taigi, žinodami vieną iš šių skaičių, galime iš karto apskaičiuoti ir antrą. Taip pat žinant, kurios dovanos bus atiduotos Rusnei, vienareikšmiškai galima pasakyti, kurios atiteks Emilijai. Taigi galima spręsti „pusę“ uždavinio: ieškoti, kaip parinkti dovanas Rusnei, kad jų verčių suma būtų kuo artimesnė V/2.

Šį kartą dinaminį programavimą taikysime netiesiogiai: iš pradžių dinaminiu programavimu išspręsime kitą uždavinį, vadinamą sumos dėstymu, o pasinaudoję jo sprendimu, nesunkiai padalysime dovanas mergaitėms teisingiausiu įmanomu būdu.

Tarkime, duota n sveikųjų skaičių v_1, v_2, \dots, v_n iš intervalo [0, m]. Prašoma nustatyti, ar (ir kaip) iš jų galima sudaryti tokį skaičių rinkinį, kad jų suma būtų lygi A. Jei taip, tai sakysime, kad iš skaičių v_1, v_2, \dots, v_n galime sudėti skaičių A. Šis uždavinys vadinamas sumos dėstymu.

Nesunku pastebėti, kad išsprendę sumos dėstymo uždavinį, mokėsime išspręsti ir Teisingų dalybų uždavinį: iš dovanų verčių paeiliui bandysime sudėti skaičius, kuo artimesnius V/2, ir sustosime, kai tik pavyks.

Galimų rinkinių yra labai daug – 2^n, jų visų išbandyti negalima. Kita vertus, sumų, kurias gali sudaryti kuris nors duotųjų skaičių rinkinys, yra palyginti nedaug – tai skaičiai nuo 0 iki V, kur V = v_1 + v_2 + \dots + v_n, taigi jų ne daugiau negu n \cdot m + 1.

Pasinaudoję šia savybe, sudarysime dinaminiu programavimu pagrįstą algoritmą.

Tarkime, kad iš duotųjų n skaičių galima sudėti skaičių A. Skaičius v_n gali priklausyti šiam rinkiniui arba nepriklausyti (kitų variantų nėra):

 • jei skaičius v_n rinkiniui nepriklauso, tai skaičių A turi būti įmanoma sudėti iš pirmųjų (n - 1) skaičių;

 • jei v_n rinkiniui priklauso, tai iš pirmųjų (n - 1) skaičių turi būti įmanoma sudėti likusią skaičiaus dalį (A - v_n).

Taigi abiem atvejais uždavinį galima išreikšti per analogiškų, tačiau su mažesniais parametrais, uždavinių sprendimus. Jei teiginį „skaičių S galima sudėti iš pirmųjų k skaičių“ pažymėsime G(k, S), tai būtų teisingos tokios lygybės 3:

G(k, S) = \left\{
 \begin{array}{ll}
  true, & \text{ jei } S = 0 \\
  false, & \text{ jei } k = 0 \\
  G(k - 1, S), & \text{ jei } S < v_k \\
  G(k - 1, S) \lor G(k - 1, S - v_k), & \text{ kitais atvejais }
 \end{array}
 \right.

Remiantis šiomis lygybėmis nesunku sudaryti efektyvų Sumos dėstymo uždavinio algoritmą – apskaičiuoti funkcijos G reikšmes iš apačios į viršų, pildant n \times A dydžio reikšmių lentelę, pradedant nuo mažiausių k (taip, kaip darėme spręsdami Kuprinės uždavinį).

Pavyzdžiui, jei duotieji skaičiai yra v_1 = 3, v_2 = 4, v_3 = 5, v_4 = 7 ir klausiama, ar iš jų galima sudėti skaičių A = 14, tai reikšmių lentelė, gauta iš rekurentinių lygybių, būtų tokia (pažymėtos tik teigiamos funkcijos reikšmės):

S reikšmių lentelė

Pildant lentelės langelį [k, S], peržiūrimi langeliai [k - 1, S] ir [k - 1, S - v_k]: jei bent viename iš jų įrašyta reikšmė true, tai į [k,  S] taip pat įrašoma true:

const MAXN = ...; { maksimalus dėmenų skaičius }
     MAXM = ...; { maksimali dėmens vertė }
type masyvas = array [1..MAXN] of integer;
    logmas2 = array [0..MAXN * MAXM,
                    0..MAXN] of boolean;
procedure dėstyk(var v : masyvas; n, A : integer;
                var G : logmas2);
var k, S : integer;
begin
   { išvalomos masyvo reikšmės }
   for k := 0 to n do
       for S := 0 to A do
           G[k, S] := false;
   { išdėstomos sumos }
   G[0, 0] := true; { inicializuojama kraštiė reikšmė }
   for k := 1 to n do
       for S := 0 to A do
           if G[k - 1, S] then
               G[k, S] := true
           else if (v[k] <= S) then
               if (G[k - 1, S - v[k]]) then
                   G[k, S] := true;
end;

Algoritmo sudėtingumas atminties ir laiko atžvilgiu yra vienodas – O(n \cdot A).

Dabar galime grįžti prie Teisingų dalybų uždavinio. Pasinaudoję dinaminiu programavimu pagrįstu sumos dėstymo algoritmu, efektyviai apskaičiuosime, kokių verčių dovanų rinkinius įmanoma sudaryti. Iš šių rinkinių pakanka išrinkti tą, kurio vertė artimiausia V/2 (visų verčių sumos pusei). Belieka pasinaudoti apskaičiuotais duomenimis (masyvu G) ir pasirinkti, kurias dovanas reikia skirti Rusnei, o kurias – Emilijai. Sumos dėstymo uždavinio terminais tai reikštų nustatyti, kuriuos iš n dėmenų reikia sudėti, norint gauti skaičių A. Tad nagrinėjame lentelės langelį G[n, A]: n-asis dėmuo nereikalingas, jei A galima sudėti iš likusių n - 1 dėmenų, t. y. G[n - 1, A] = true. Priešingu atveju, n-asis narys būtinas. Toliau analogiškai tikriname n - 1 dėmens reikalingumą, nagrinėdami langelius G[n - 1, A] arba G[n - 1, A - v_n].

type logmas = array [1..MAXN] of boolean;
procedure dalybos(var Rusnei : logmas;
                 var v : masyvas; n : integer);
{ rezultatas įrašomas į masyvą „Rusnei“: Rusnei[k] = true,
  jei k-ąją dovaną reikia skirti jai }
var G : logmas2;
   Vsum : longint;
   i, S : integer;
begin
   { suskaičiuojama visų verčių suma }
   Vsum := 0;
   for i := 1 to n do
       Vsum := Vsum + v[i];
   dėstyk(v, n, Vsum div 2, G);
   { randama artimiausia V/2 reikšmė, kurią galima išdėstyti }
   S := Vsum div 2;
   while not G[n, S] do
       S := S - 1;
   { nustatoma, kurias iš dovanų skirti Rusnei,
    kad jų bendra vertė būtų lygi S }
   for i := 1 to n do
       Rusnei[i] := false;
   i := n;
   for i := n downto 1 do
      { tikrinama, ar S vertės rinkiniui priklauso i-oji dovana }
      if not G[i - 1, S] then begin
          Rusnei[i] := true;
          S := S - v[i];
      end;
end;

Šio sprendimo sudėtingumas sutampa su sumos dėstymo algoritmo sudėtingumu, kur dėstoma suma A neviršija n \cdot m, taigi yra toks: O(n^2 \cdot m).

Uždavinys Bibliotekoje 4

K bibliotekos darbuotojų buvo paskirta užduotis: peržiūrėti visas vienos lentynos knygas ieškant tam tikros informacijos. Šioje lentynoje iš viso yra n knygų. Darbą norima paskirstyti darbuotojams kuo lygesnėmis dalimis, tačiau knygos turėtų išlikti savo vietose, todėl buvo nuspręsta paprasčiausiai išskaidyti visą lentyną į k nesikertančių sričių, ir pavesti kiekvienam darbuotojui ieškoti informacijos tik vienoje srityje. Vis dėlto vienos knygos puslapių skaičiumi gerokai viršija kitas, todėl lentyną į k sričių norima išskaidyti optimaliai – taip, kad didžiausias vienam darbuotojui tenkantis puslapių skaičius būtų kuo mažesnis.

Užduotis. Duoti visų knygų puslapių skaičiai p_1, p_2, \dots, p_n. Reikia rasti, kaip visą darbą darbuotojams paskirstyti optimaliai.

Pradėkime analizuoti uždavinį nuo kelių paprastų pavyzdžių. Tegu visą darbą reikia padalyti trims darbuotojams, o lentynoje yra devynios knygos. Be abejo, jei visos knygos turėtų vienodą puslapių skaičių, tai lentyną galėtume skaidyti į tris lygias dalis:

100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100

Tačiau lentynos dalijimas lygiomis dalimis tikrai netikęs, jei puslapių skaičius knygose gerokai skiriasi:

100 200 300 | 400 500 600 | 700 800 900

Šiuo atveju pirmam darbuotojui tektų peržiūrėti 100 + 200 + 300 = 600 puslapių, o trečiajam – 700 + 800 + 900 = 2400, taigi net keturis kartus daugiau. Išbandę įvairius variantus, galime padaryti išvadą, kad geriausias įmanomas paskirstymas būtų toks:

100 200 300 400 500 | 600 700 | 800 900

Tuomet darbuotojams tektų peržiūrėti atitinkamai 1500, 1300 ir 1700 puslapių.

Ar yra kokia nors strategija, kurios laikydamiesi lentynoje esančias knygas visuomet padalytume optimaliai? Idealiu atveju visiems darbuotojams darbas paskirstomas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam darbuotojui tenkantis puslapių skaičius lygus visų knygų puslapių skaičių sumai, padalytai iš darbuotojų skaičiaus: P_{vid} = (p_1 + p_2 + \dots + p_n) / k. Todėl būtų natūralu apskaičiuoti šią reikšmę ir iš eilės parinkinėti sritis, stengiantis jų dydžius gauti kuo artimesnius P_{vid}, t. y. taikyti godžiąją strategiją.

Vadovaudamiesi šia strategija, gautume optimalų paskirstymą visuose kol kas nagrinėtuose pavyzdžiuose. Tačiau neskubėkime daryti išvadų. Bendru atveju galima gauti ir neoptimalų knygų paskirstymą: jei keliems darbuotojams skiriamas darbas yra šiek tiek mažesnis už vidurkį, tai paskutiniam gali susikaupti nemažai „papildomo“ darbo.

Tarkime, lentynoje iš eilės sudėtos 6 knygos po 80 puslapių, o toliau trys knygos, kurių puslapių skaičiai lygūs 100, 30 ir 200, ir jas reikia paskirstyti trims darbuotojams. Šiuo atveju P_{vid} = 270. Taigi vadovaudamiesi godžiąją strategija, pirmam darbuotojui skirtume peržiūrėti pirmas tris knygas (240 puslapių yra artimesnė reikšmė P_{vid}, negu 320), antram – taip pat tris knygas, ir galų gale gautume tokį knygų paskirstymą:

80 80 80 | 80 80 80 | 100 30 200

Daugiausiai darbo – 330 puslapių – tektų trečiajam darbuotojui. Tačiau optimaliu atveju didžiausias peržiūrimų puslapių skaičius būtų lygus 320:

80 80 80 80 | 80 80 100 | 30 200

Taigi optimalus paskirstymas gaunamas pirmajam darbuotojui skiriant keturias knygas. Godžioji strategija šito negalėjo numatyti, kadangi sprendimai priimami pagal labai paprastą kriterijų, nenumatant jų padarinių.

Sudarysime dinaminiu programavimu pagrįstą algoritmą šiam dalijimo uždaviniui spręsti. Jis visuomet ras optimalų paskirstymą, kadangi išanalizuos visus galimus variantus, tačiau tai atliks efektyviai.

Kad būtų paprasčiau, sutarsime knygų nuo i-osios iki j-osios puslapių skaičių sumą žymėti S(i, j), t. y. S(i, j) = p_i + p_{i + 1} + \dots + p_j. Didžiausią vienam darbuotojui peržiūrėti tenkantį puslapių skaičių vadinsime paskirstymo įverčiu.

Taigi pradėkime nuo optimalios sprendinio struktūros nustatymo. Bet kuriame paskirstyme k-ajam darbuotojui tenka kažkiek knygų iš lentynos pabaigos, t. y. knygos nuo l-iosios iki n-osios, l \leq n. Kad ir koks būtų paskirstymas, daugiausiai darbo tenka arba k-ajam darbuotojui, arba kuriam nors kitam. Pirmu atveju (jei daugiausia darbo tenka k-ajam darbuotojui), paskirstymo įvertis lygus S(l, n), o antruoju atveju susiduriame su analogišku, tik mažesniu, uždaviniu – optimaliu lentynos iki l-osios knygos (jos neįtraukiant) paskirstymu pirmiesiems k - 1 darbuotojų.

Pažymėkime optimalų n knygų paskirstymo k darbuotojų įvertį M(k, n). Jei žinotume, kad optimalu k-ajam darbuotojui skirti knygas nuo l-osios iki n-osios (t.y. žinotume, kam lygus l), tai

M(k, n) = \max \{ S(l, n), M(k - 1, l - 1) \}

Tačiau mes iš anksto nežinome, kiek knygų optimalu skirti paskutiniam darbuotojui. Todėl tenka išbandyti visus galimus variantus ir pasirinkti tą, kurio atveju gaunamo paskirstymo įvertis yra mažiausias. Taigi iš tiesų M(k, n) apibrėžiamas taip:

M(k, n) = \min_{1 \leq l \leq n} \max \{ S(l, n), M(k - 1, l - 1) \}

t. y. minimumas yra skaičiuojamas iš visų maksimumų, gaunamų, kai l kinta nuo 1 iki n.

Kad funkcijos reikšmes galėtume skaičiuoti pagal rekursyvų apibrėžimą, jį būtina papildyti kraštinėmis reikšmėmis: paskirstymo įvertis visada lygus nuliui, jei lentyna tuščia; jei yra tik vienas darbuotojas, tai jam atitenka visas darbas, kuris lygus S(1, n).

M(k, n) = \left\{
 \begin{array}{ll}
  0, & \text{ jei } n = 0; \\
  S(1, n), & \text{ jei } k = 1; \\
  \min_{l = 1}^n \max\{ S(l, n), M(k - 1, l - 1 ) \}, &
   \text{ kitais atvejais.}
 \end{array}
\right.

Rekursyviai apibrėžę optimalaus sprendinio vertę, jau galime sudaryti ją efektyviai apskaičiuojantį algoritmą. Tačiau nepamirškime, jog mus domina ne tik sprendinio vertė, bet ir pats sprendinys, t. y. optimalus lentynos paskirstymas. Skirtingai nuo ligi šiol nagrinėtų uždavinių, sprendinį sukonstruoti iš apskaičiuotos funkcijos reikšmių lentelės būtų per sudėtinga. Todėl skaičiuodami kaupsime papildomus duomenis: jei skaičiuodami M(k, n) reikšmę nustatysime, kad k-ajam darbuotojui optimalu paskirti knygas nuo l-osios iki n-osios, tai dydį l pasižymėsime atskirame masyve (D[k, n] := l).

Toliau pateikiamas procedūros, apskaičiuojančios, kaip optimaliai paskirstyti knygų peržiūrėjimo darbą darbuotojams, tekstas.

const MAXN = ...; { maksimalus knygų skaičius }
     MAXK = ...; { maksimalus darbuotojų skaičius }
     BEGALINIS = MAXINT;
type masyvas = array [0..MAXN + MAXK] of integer;
    masyvas2 = array [1..MAXK, 0..MAXN] of integer;
procedure paskirstyk(k, n : integer;
                    p : masyvas; { psl. skaičius }
                    var įvertis : integer;
                    var nuo : masyvas);
   { apskaičiuoja knygų nuo i-osios iki j-osios puslapių skaičių sumą }
   function S(i, j : integer) : integer;
   var h : integer;
   begin
       S := 0;
       for h := i to j do
           S := S + p[h];
   end;
var i, j, l, v : integer; { pagalbiniai kintamieji }
   D, M : masyvas2;
begin
   { užpildomos kraštinės reikšmės }
   for i := 1 to k do
       M[i, 0] := 0;
   for j := 1 to n do begin
       M[1, j] := S(1, j);
       D[1, j] := 1;
   end;
   { apskaičiuojama likusi lentelės dalis }
   for i := 2 to k do
       for j := 1 to n do begin
           M[i, j] := BEGALINIS;
           { renkamasis minimumas... }
           for l := 1 to j do begin
               { ...iš maksimumų }
               v := max(S(l, j), M[i - 1, l - 1]);
        { Funkcija max randa didesnįjį iš dviejų skaičių, jos
         nepateiksime. }
               if v < M[i, j] then begin
                   M[i, j] := v;
                   D[i, j] := l;
               end;
           end;
       end;
   { sukonstruojamas optimalus sprendinys }
   įvertis := M[k, n];
   j := n;
   for i := k downto 2 do begin
       nuo[i] := D[i, j];
       j := D[i, j] - 1;
       { jei i-ajam darbuotojui skiriamos knygos nuo D[i, j], tai
         likusiems i – 1 darbuotojų reikia paskirstyti D[i, j] – 1 knygų}
   end;
   nuo[1] := 1;
end;

Procedūra grąžina kelis rezultatus:

 • gautojo (optimalaus) paskirstymo įvertį, t. y. kiek daugiausiai darbo teks vienam iš darbuotojų;

 • lentynoje esančių knygų paskirstymą. Šis pateikiamas masyve nuo. j-ajam (bet kuriam, išskyrus paskutinį) darbuotojui paskirtos knygos yra intervalas [nuo[j], nuo[j + 1]), o k-ajam (paskutiniam) – [nuo[k], n].

Toliau pateikiame lenteles M ir D, gaunamas jau mūsų nagrinėto pavyzdžio atveju, kai k = 3, n = 9, o puslapių skaičiai pateikti lentelėje:

p_1

p_2

p_3

p_4

p_5

p_6

p_7

p_8

p_9

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Skaičiuojant langelio [k, n] reikšmę, išbandomos visos l reikšmės nuo 1 iki n, masyve M įsimenama mažiausia reiškinio \max\{ S(l, n), M(k - 1, l - 1) \} reikšmė ir pasižymima masyve D.

M ir D reikšmių lentelės

Aptarkime procedūros paskirstyk sudėtingumą. Algoritmas apskaičiuoja kiekvieną k \times n dydžio lentelės langelį. Kiek gi laiko sugaištama vieno langelio reikšmei apskaičiuoti? Vidutiniu atveju išbandomų l reikšmių skaičius tiesiškai priklauso nuo n, o su kiekviena l reikšme skaičiuojama funkcijos S, sumuojančios puslapių skaičių iš tam tikro intervalo, reikšmė. Pastarosios funkcijos sudėtingumas taip pat tiesiškai priklauso nuo n, t. y. yra O(n). Taigi:

 • vienam langeliui sugaištama O(n^2) laiko;

 • bendras algoritmo sudėtingumas yra O(n \cdot k \cdot n^2) = O(n^3 \cdot k).

Nors tai palankus (polinominis) sudėtingumas šiam gana sudėtingam uždaviniui, jį galima pagerinti efektyviau skaičiuojant funkcijos S reikšmes. Paprasčiausia būtų apskaičiuoti visas galimas jos reikšmes iš anksto ir įsiminti masyve, vėliau prireikus S(i, j) reikšmės, tereiktų jos reikšmę paimti iš masyvo, taigi S sudėtingumas būtų O(1). Visoms reikšmėms apskaičiuoti prireiktų O(n^2) laiko ir tiek pat atminties. Bendro algoritmo sudėtingumas laiko atžvilgiu būtų O(n^2 + n^2 \cdot k) = O(n^2 \cdot k).

Tačiau dar efektyvesnis, ir kur kas elegantiškesnis sprendimas yra iš anksto susiskaičiuoti knygų nuo 1-osios iki i-osios puslapių sumas visiems i, t. y. tegu r_i = p_1 + p_2 + \dots + p_i. Jas suskaičiuoti galima per O(n), pastebėjus, kad r_i = r_{i-1} + p_i. Tuomet, jei mus domina knygų nuo i-osios iki j-osios puslapių suma, ją galima apskaičiuoti per O(1) (konstantinį laiką), atliekant vieną aritmetinę operaciją:

p_i + p_{i+1} + \dots + p_j =
 (p_1 + p_2 + \dots + p_j) - (p_1 + p_2 + \dots + p_{i-1}) =
 r_j - r_{i-1}.

Žemiau pateiksime (pažymėdami specialiu komentaru pakeistas eilutes) efektyviau realizuotą procedūrą paskirstyk, kurios sudėtingumas yra O(n^2 \cdot k) vietoje O(n^3 \cdot k).

procedure paskirstyk(k, n : integer;
                    p : masyvas; { psl. skaičius }
                    var įvertis : integer;
                    var nuo : masyvas);
var i, j, l, v : integer; { pagalbiniai kintamieji }
   D, M : masyvas2;
   r : masyvas;          { pagalbinis masyvas}
begin
   { užpildomas masyvas r }                    // **
   r[0] := 0;                                  // **
   for j := 1 to n do                          // **
       r[j] := r[j - 1] + p[j];                // **
   { užpildomos kraštinės reikšmės }
   for i := 1 to k do
       M[i, 0] := 0;
   for j := 1 to n do begin
       M[1, j] := r[j];                        // **
       D[1, j] := 1;
   end;
   { apskaičiuojama likusi lentelės dalis }
   for i := 2 to k do
       for j := 1 to n do begin
           M[i, j] := BEGALINIS;
           { renkamasis minimumas... }
           for l := 1 to j do begin
               { ...iš maksimumų }
               v := max(r[j] - r[l - 1],       // **
                        M[i - 1, l - 1]);      // **
               if v < M[i, j] then begin
                   M[i, j] := v;
                   D[i, j] := l;
               end;
           end;
       end;
   { sukonstruojamas optimalus sprendinys }
   {  }
   ...
end;

Uždavinys Sodas 5

Kvadratiniame m \times m dydžio sode auga n medžių. Laikoma, kad medis yra taškas, neturintis ilgio ir pločio. Koordinačių sistemos pradžia yra apatinis kairysis sodo kampas, o ašys yra lygiagrečios sodo tvoroms. Medžių vietą nusako jų koordinatės (x, y),  išreikštos sveikaisiais skaičiais.

Užduotis. Reikia rasti didžiausio stačiakampio, kuriame nebūtų medžių, plotą. Stačiakampio kraštinės turi būti lygiagrečios atitinkamoms sodo tvoroms (kraštinėms).

Ieškomo stačiakampio kraštinėse gali augti medžiai, taip pat stačiakampio kraštinė gali sutapti su sodo tvora.

Sodo pavyzdys

Fig. 73 Sodo pavyzdys; sode auga trylika medžių

Įveskime keletą sąvokų. P(x, y) pažymėsime tokį didžiausią vienetinio pločio stačiakampį, kurio viršutinio dešiniojo kampo koordinatės yra (x, y), o kairiosios kraštinės vidiniuose taškuose nėra medžių. Šio stačiakampio aukštį žymėsime H_P(x, y). Nesunku matyti, kaip efektyviai apskaičiuoti H_p reikšmes:

H_p(x, y) = \left\{
 \begin{array}{ll}
  1, & \text{ jei } y = 1 \text{ arba jei taške } (x-1, y-1)
   \text{ auga medis } \\
  H_p(x, y - 1) + 1, & \text{ kitais atvejais }
 \end{array}
\right.

Pažymėkime T(x, y) didžiausią medžių neturintį stačiakampį, kuriam priklauso P(x, y) ir kurio aukštis sutampa su P(x, y) aukščiu.

Stačiakampis

Fig. 74 Stačiakampis P(4, 5) pažymėtas pilkai; jo aukštis H_P(4, 5) = 2

Maksimalaus ploto stačiakampis

Fig. 75 T(4, 5) – maksimalaus ploto stačiakampis, kuriam priklauso P(4, 5)

Stačiakampio T(x, y) kairiojo viršutiniojo kampo koordinatę x pažymėkime K(x, y), o dešiniojo viršutinio – D(x, y). Žinodami tai, iš karto galėsime apskaičiuoti T(x, y) plotą:

ST(x, y) = (D(x, y) - K(x, y)) \cdot H_P(x, y).

Maksimalaus ploto stačiakampis

Fig. 76 S_T(4, 5) = (D(4, 5) - K(4, 5)) \cdot H(4, 5) = (5 - 0) \cdot 2 = 10

Tarkime, kad žinome, kaip efektyviai apskaičiuoti funkcijų K ir D reikšmes. Tuomet užtenka peržiūrėti visus galimus stačiakampius T(x, y) (t. y. išbandyti visas galimas x ir y poras, kurių bus m^2) ir išrinkti didžiausią – jis ir bus ieškomasis sprendinys.

Toliau pateikta procedūra naudoja dvimatį loginį masyvą medis, kurio kiekvienas elementas medis[x, y] rodo, ar taške (x, y) auga medis.

const MAXM = ...; { maksimalus sodo dydis }
type lgmasyvas = array [0..MAXM, 0..MAXM] of boolean;
    kvmasyvas = array [1..MAXM, 1..MAXM] of integer;
function max_sodas(m : integer; { sodo dydis }
                  { medis[x, y] = true, jei (x, y) auga medis }
                  var medis : lgmasyvas) : integer;
var x, y, plotas : integer;
   Hp, K, D : kvmasyvas;
begin
   { apskaičiuojame Hp reikšmes }
   for y := 1 to m do
       for x := 1 to m do
           if y = 1 then
               Hp[x, y] := 1
           else if medis[x - 1, y - 1] then
               Hp[x, y] := 1
           else
               Hp[x, y] := Hp[x, y - 1] + 1;
   { apskaičiuojame K ir D reikšmes kiekvienam stačiakampiui T
     (šių procedūrų tekstas bus pateiktas vėliau) }
   skaičiuok_K(m, Hp, K);
   skaičiuok_D(m, Hp, D);
   { belieka peržiūrėti visus stačiakampius ir išrinkti didžiausią }
   max_sodas := 0;
   for y := 1 to m do
       for x := 1 to m do begin
           plotas := Hp[x, y] * (D[x, y] - K[x, y]);
           if plotas > max_sodas then
               max_sodas := plotas;
       end;
end;

Pagalvokime, kaip efektyviai apskaičiuoti masyvų K ir D reikšmes. K ir D reikšmės kiekvienai eilutei (t. y. kiekvienai koordinatei y) bus skaičiuojamos atskirai, tad panagrinėsime, kaip apskaičiuoti K ir D reikšmes, kai koordinatė y fiksuota.

Pradėkime nuo masyvo D. Efektyviai reikšmėms apskaičiuoti bus naudojama dėklo 6 duomenų struktūra. Dėkle saugomos tos x koordinatės, kurioms D(x, y) dar neapskaičiuotas. Koordinatės x peržiūrimos iš kairės į dešinę (t. y. nuo 1 iki m) ir paeiliui dedamos į dėklą. Tačiau prieš tai patikrinama, galbūt H_P(s, y) > H_P(x, y), kur s – paskutinis dėkle esantis elementas. Jei H_P(s, y) > H_P(x, y), tai stačiakampio, kuriam priklauso H_P(s, y), daugiau į dešinę pratęsti negalima, taigi rastas dešinysis stačiakampio T(s, y) kraštas: D(s, y) = x - 1. Tokiu atveju iš dėklo pašalinama koordinatė s, nes D(s, y) jau apskaičiuota. Jei iš dėklo pašalinta koordinatė, vėl tikrinama, ar H_P(s, y) > H_P(x, y), kur s – jau atnaujintas paskutinis dėklo elementas. Galbūt ir šiam elementui bus rastas D(s, y), o pats elementas – pašalintas iš dėklo. Koordinatė x į dėklą įtraukiama tik tada, kai H_P(s, y) \leq H_P(x, y) arba kai dėklas jau tuščias.

Peržiūrėjus visas x koordinates, dėkle liks tik tos x koordinatės, kurių stačiakampio T(x, y) dešinysis kraštas sutampa su kvadrato kraštu.

Pateiktame pavyzdyje parodysime, kaip skaičiuojamos funkcijos D reikšmės, konkrečiu atveju – kai y = 5.

Sodas

H_P(1, 5) = 1;

Dėklas = [1]

Sodas

H_P(2, 5) = 5; H_P(1, 5) \leq H_P(2, 5);

Dėklas = [1, 2]

Sodas

H_P(3, 5) = 4; H_P(2, 5) > H_P(3, 5);

radome D(2, 5) = 2;

Dėklas = [1]

Sodas

H_P(3, 5) = 4; H_P(1, 5) \leq H_P(3, 5);

Dėklas = [1, 3]

Sodas

H_P(4, 5) = 2; H_P(3, 5) > H_P(4, 5);

radome D(3, 5) = 3;

Dėklas = [1]

Sodas

H_P(4, 5) = 2; H_P(1, 5) \leq H_P(4, 5);

Dėklas = [1, 4]

Sodas

H_P(5, 5) = 3; H_P(4, 5) \leq H_P(5, 5);

Dėklas = [1, 4, 5]

Sodas

H_P(6, 5) = 2; H_P(5, 5) > H_P(6, 5);

radome D(5, 5) = 5;

Dėklas = [1, 4]

Sodas

Dėklas = [1, 4, 6]

D(1, 5) = D(4, 5) = D(6, 5) = m = 6

K reikšmės skaičiuojamos analogiškai, tik koordinatės peržiūrimos iš dešinės į kairę.

type masyvas = array [1..MAXM] of integer;
procedure skaičiuok_D(m : integer;
                     var Hp : kvmasyvas;
                     var D : kvmasyvas);
var dėklas : masyvas;
   sk, x, y, s : integer;
begin
   sk := 0; { Elementų skaičius dėkle }
   for y := 1 to m do begin
       for x := 1 to m do begin
          if sk > 0 then begin
              s := dėklas[sk];
              while (sk > 0) and
                    (Hp[x, y] < Hp[s, y]) do
              begin
                  { rastas dešinysis T(s, y) kraštas (x - 1) }
                  D[s, y] := x - 1;
                  sk := sk - 1;
                  if sk > 0 then s := dėklas[sk];
              end;
          end;
          { koordinatė x dedama į dėklą }
          sk := sk + 1;
          dėklas[sk] := x;
       end;
       { jei dėkle likus koordinatė x, tai T(x, y) tęsiasi
         iki pat dešiniojo sodo krašto }
       while sk > 0 do begin
           s := dėklas[sk];
           D[s, y] := m;
           sk := sk - 1;
       end;
   end;
end;
procedure skaičiuok_K(m : integer;
                     var Hp : kvmasyvas;
                     var K : kvmasyvas);
var dėklas : masyvas;
   sk, x, y, s : integer;
begin
   sk := 0; { Elementų skaičius dėkle }
   for y := 1 to m do begin
       for x := m downto 1 do begin
          if sk > 0 then begin
              s := dėklas[sk];
              while (sk > 0) and
                    (Hp[x, y] < Hp[s, y]) do
              begin
                  { rastas kairysis T(s, y) kraštas (x) }
                  K[s, y] := x - 1;
                  sk := sk - 1;
                  if sk > 0 then s := dėklas[sk];
              end;
          end;
          { koordinatė x dedama į dėklą }
          sk := sk + 1;
          dėklas[sk] := x;
       end;
       { jei dėkle likus koordinatė x, tai T(x, y) tęsiasi
         iki pat kairiojo sodo krašto }
       while sk > 0 do begin
           s := dėklas[sk];
           K[s, y] := 0;
           sk := sk - 1;
       end;
   end;
end;

Šio sprendimo sudėtingumas pagal laiką ir atmintį – O(m^2). Nesunkiai galime modifikuoti sprendimą taip, kad sudėtingumas pagal atmintį sumažėtų iki O(m + n). Medžių koordinates galima saugoti vienmačiame O(n) įrašų masyve, o kvadratą nagrinėti po vieną eilutę: apskaičiuoti H_P, K, ir D einamajai y koordinatei, išrinkti didžiausią iki šiol rastą stačiakampį ir toliau nagrinėti kitą y koordinatę. Skaičiuojant K(x, y) ir D(x, y) reikšmes, K ir D reikšmių su kitomis y koordinatėmis neprireikia, o skaičiuojant H_P(x, y) reikšmę naudojamos tik H_P(x, y - 1) reikšmės.

Kada taikyti dinaminį programavimą

Išsprendėme kelis uždavinius pritaikę dinaminį programavimą. Bendru atveju sunku įvertinti, ar uždavinį galima spręsti taikant dinaminį programavimą. Tačiau dažnai tokie uždaviniai pasižymi bendromis savybėmis. Šiame skyrelyje jas ir apžvelgsime. Prieš taikant dinaminį programavimą reikėtų užduoti šiuos klausimus:

Ar tai optimizavimo uždavinys? Ar šiam uždaviniui galima rasti daug sprendinių, iš kurių mus domina tik vienas (ilgiausias, trumpiausias ar panašiai)? Dauguma dinaminiu programavimų sprendžiamų uždavinių yra būtent optimizavimo uždaviniai.

Ar uždavinyje aprašyto objekto elementai yra surikiuoti? Daugelio objektų elementai yra surikiuoti iš kairės į dešinę (t. y. tarp dviejų objektų įvestas santykis kairiau), arba apibrėžta kokia nors kitokia tvarka. Pavyzdžiui, muziejaus eksponatai (Kuprinės uždavinyje), dovanos (Teisingų dalybų uždavinyje), medžiai 7 (Sodo uždavinyje), simbolių eilutės simboliai, iškiliojo daugiakampio viršūnės, lapai paieškos medyje ir pan. Tikėtina, kad optimizavimo uždavinį, kuriame objektų elementai yra surikiuoti, galima efektyviai išspręsti dinaminio programavimo metodu.

Jei objekto elementai nėra surikiuoti, tikriausiai teks atsisakyti dinaminio programavimo. Mat tokiu atveju uždavinį sprendžiant dinaminio programavimo metodu, laiko bei atminties sąnaudos būtų eksponentinės eilės (tai reiškia, kad sprendimas būtų visiškai neefektyvus).

Ar galima suskaidyti uždavinį į smulkesnius uždavinius, o tuos į dar smulkesnius, kol pasiekiamos elementarios ribinės situacijos? Sakykime, uždavinyje aprašytas objektas turi n elementų. Ar, paėmę mažiau nei n elementų, gausime tą patį uždavinį, tik su mažesniais parametrais? Jei ne – pritaikyti dinaminio programavimo nepavyks.

Ar smulkesnių uždavinių sprendiniai turi įtakos didesnių uždavinių sprendimui? Kokia informacija apie sprendinius mažesniems nei n elementų objektams yra būtina, norint rasti sprendinį objektui su n elementų? Ar turėdami sprendinius visiems mažesniems nei n elementų objektams bei n-ąjį elementą galime, gauti sprendinį objektui iš n elementų? Jei ne – dinaminio programavimo pritaikyti taip pat nepavyks.

Ar skaidant į smulkesnius uždavinius, tie smulkesni uždaviniai ima kartotis? Jei ne – dinaminio programavimo taikyti neverta. Nes dinaminio programavimo efektyvumas laiko atžvilgiu bus toks pat, kaip ir pilno perrinkimo atveju, tačiau pareikalaus kur kas daugiau atminties. Dinaminio programavimo esmę sudaro dalinių uždavinių sprendinių įsiminimas, kai dėl to nebereikia iš naujo nespręsti tų pačių uždavinių. Tačiau jei daliniai uždaviniai 8 nesikartoja, tai nieko nelaimėsime taikydami dinaminį programavimą.

Ar sprendimui pakaks atminties? Taikant dinaminį programavimą dažnai reikia atsižvelgti į atminties sąnaudas. Jos būna kur kas didesnės nei sprendžiant uždavinį, pavyzdžiui, grįžimo metodu. Reikalingas atminties kiekis kartais gali nulemti, ar tam uždaviniui pavyks pritaikyti dinaminį programavimą.

Reikėtų atkreipti dėmesį į spręstų uždavinių sudėtingumą pagal atmintį. Pavyzdžiui, Kuprinės uždavinio sprendimo sudėtingumas atminties atžvilgiu yra O(n \cdot S). Jei eksponatų svoriai būtų dideli, dinaminio programavimo pritaikyti nepavyktų. Tad pradinių duomenų ribojimai yra labai svarbūs įvertinant, ar uždavinio sprendimui galima taikyti dinaminį programavimą.

Beje, jei ieškoma tik sprendinio vertė, o ne pats sprendinys, dažnai galima sutaupyti atminties. Pavyzdžiui, Kuprinės uždavinyje užtektų saugoti ne visą lentelę, o tik dvi einamąsias lentelės eilutes, kadangi skaičiuojant k-osios lentelės eilutės reikšmes naudojamos tik reikšmės iš (k-1)-osios eilutės.

Išnašos

1

Jei reikalinga tik optimalaus sprendinio vertė, tai galima sudaryti efektyvesnį atminties atžvilgiu algoritmą. Pavyzdžiui, skaičiuojant Fibonačio skaičius iš apačios į viršų, nereikia saugoti atmintyje viso masyvo – pakanka įsiminti du paskutinius suskaičiuotus narius.

2

Panašus uždavinys buvo pateiktas Vidurio Europos informatikos olimpiadoje, kuri vyko Vengrijoje 1995 m.

3

Simbolis „\lor“ reiškia loginę operaciją „arba“; Paskalio kalboje tai atitiktų loginę operaciją or.

4

Analogiškas uždavinys pateiktas S. Skienos knygoje The Algorithm Design Manual [S98].

5

Panašus uždavinys buvo pateiktas Vidurio Europos informatikos olimpiadoje 1995 metais

6

Dėklo duomenų struktūra aprašyta skyrelyje Rekursyvios funkcijos.

7

Sodo uždavinyje medis A(x_1, y_1) yra kairiau nei medis B(x_2, y_2), jei x_1 < x_2 arba x_1 = x_2 ir y_1 < y_2.

8

Yra tokia uždavinio sprendimo strategija Skaldyk ir valdyk, kai uždavinys padalijamas į mažesnius uždavinius, visi mažesni uždaviniai išsprendžiami taikant rekursiją ir sujungus gautus sprendinius gaunamas pradinio uždavinio sprendinys; tik šiuo atveju mažesni uždaviniai nesikartoja ir tarpusavyje neturi nieko bendra; Greitojo rikiavimo algoritmas yra tokios strategijos pavyzdys: rikiuojama seka dalijama į dvi dalis ir kiekviena dalis rikiuojama atskirai, tačiau vienos sekos dalies rikiavimas neturi įtakos kitos dalies rikiavimui.